Hambi Soli Critical Mass

Critical Mass zur Solidaritätsbekundung mit der Besetzung im Hambacher Forst bei Köln in Berlin.

30. September 2018 in Berlin